Privacy Policy

Privacyverklaring

D’DEUX IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS ZOALS WEERGEGEVEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING.

 

Contactgegevens

D’DEUX
PLATIELSTRAAT 16
6211 GV MAASTRICHT
INFO@DDEUX.COM
+31 6 18 14 98 90

 

Omgang met persoonsgegevens

VIA ONZE WEBSITE WORDEN PRIVACYGEVOELIGE GEGEVENS, OFWEL PERSOONSGEGEVENS, VERWERKT. D’DEUX ACHT EEN ZORGVULDIGE OMGANG MET PERSOONSGEGEVENS VAN GROOT BELANG. PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN DOOR ONS DAN OOK ZORGVULDIG VERWERKT EN BEVEILIGD.
BIJ ONZE VERWERKING HOUDEN WIJ ONS AAN DE EISEN DIE DE PRIVACYWETGEVING STELT. DAT BETEKENT ONDER ANDERE DAT:

 • WIJ DUIDELIJK VERMELDEN MET WELKE DOELEINDEN WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN. DAT DOEN WIJ VIA DEZE PRIVACYVERKLARING:
 • WIJ ONZE VERZAMELING VAN PERSOONSGEGEVENS BEPERKEN TOT ALLEEN DE PERSOONSGEVENS DIE NODIG ZIJN VOOR LEGITIEME DOELEINDEN:
 • WIJ U EERST VRAGEN OM UITDRUKKELIJKE TOESTEMMING OM UW PERSOONSGEGEVENS TE VERWERKEN IN GEVALLEN WAARIN UW TOESTEMMING IS VEREIST:
 • WIJ PASSENDE BEVEILIGINGSMAATREGELEN NEMEN OM UW PERSOONSGEGEVENS TE BESCHERMEN EN DAT OOK EISEN VAN PARTIJEN DIE IN ONZE OPDRACHT PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN:
 • WIJ UW RECHT RESPECTEREN OM UW PERSOONSGEGEVENS OP UW AANVRAAG TER INZAGE TE BIEDEN, TE CORRIGEREN OF TE VERWIJDERN.

IN DEZE PRIVACYVERKLARING LEGGEN WIJ UIT WELKE PERSOONSGEGEVENS WIJ VERZAMELEN EN GEBRUIKEN EN MET WELK DOEL. WIJ RADEN U AAN DEZE ZORGVULDIG TE LEZEN.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

D’DEUX VERWERKT UW PERSOONSGEGEVENS OMDAT U GEBRUIKMAAKT VAN ONZE DIENSTEN EN/OF OMDAT U DEZE ZELF AAN ONS VERSTREKT. HIERONDER VINDT U EEN OVERZICHT VAN DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN:

 • NAW-GEGEVENS
 • TELEFOONNUMMER
 • E-MAILADRES
 • BETALINGSGEGEVENS
 • IP-ADRES

DEZE GEGEVENS WORDEN ENKEL VERWERKT OP BASIS VAN DE GENOEMDE DOELEN EN GRONDSLAGEN IN DE PARAAF VERWERKEN PERSOONSGEGEVENS.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

ONZE WEBSITE EN/OF DIENST HEEFT NIET DE INTENTIE GEGEVENS TE VERZAMELEN OVER WEBSITEBEZOEKERS DIE JONGER ZIJN DAN 16 JAAR, TENZIJ ZE TOESTEMMING HEBBEN VAN OUDERS OF VOOGD. WE KUNNEN ECHTER NIET CONTROLEREN OF EEN BEZOEKER OUDER DAN 16 JAAR IS. WIJ RADEN OUDERS DAN OOK AAN BETROKKEN TE ZIJN BIJ DE ONLINE ACTIVITEITEN VAN HUN KINDEREN, OM ZO TE VOORKOMEN DAT ER GEGEVENS OVER KINDEREN VERZAMELD WORDEN ZONDER OUDERLIJKE TOESTEMMING. ALS U ERVAN OVERTUIGD BENT DAT WIJ ZONDER DIE TOESTEMMING PERSOONLIJKE GEGEVENS HEBBEN VERZAMELD OVER EEN MINDERJARIGE, NEEM DAN CONTACT MET ONS OP VIA INFO@DDEUX.COM, DAN VERWIJDEREN WIJ DEZE INFORMATIE.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

D’DEUX VERWERKT UW PERSOONSGEGEVENS VOOR DE VOLGENDE DOELEN:

 • U TE KUNNEN BELLEN OF E-MAILEN INDIEN DIT NODIG IS OM ONZE DIENSTVERLENING UIT TE KUNNEN VOEREN.
 • U TE INFORMEREN OVER (WIJZIGINGEN VAN) ONZE DIENSTEN EN PRODUCTEN.
 • HET AFHANDELEN VAN KLACHTEN VIA ONZE WEBSITE.
 • D’DEUX ANALYSEERT UW GEDRAG OP DE WEBSITE OM DAARMEE DE WEBSITE TE VERBETEREN.
 • D’DEUX VERWERKT OOK PERSOONSGEGEVENS ALS WIJ HIER WETTELIJK TOE VERPLICHT ZIJN, ZOALS GEGEVENS DIE WIJ NODIG HEBBEN VOOR ONZE BELASTINGAANGIFTE.

 

Contact

WIJ KUNNEN U, NAAST DE INFORMATIE OP ONZE WEBSITE, OOK OP DE HOOGTE BRENGEN VAN ONZE PRODUCTEN EN DIENSTEN VIA:

 • POST;
 • E-MAIL;
 • SOCIAL MEDIA;
 • TELEFOON

 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

D’DEUX BEWAART UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER DAN STRIKT NOODZAKELIJK VOOR DE DOELEN WAARVOOR UW GEGEVENS ZIJN VERZAMELD.

DE GEGEVENS WORDEN VERVOLGENS GEWIST WANNEER ZIJ NIET LANGER NODIG ZIJN VOOR DE DOELEN WAARVOOR UW GEGEVENS ZIJN VERZAMELD, TENZIJ ER EEN WETTELIJKE PLICHT IS DIE LANGER BEWAREN VEREIST (ZOALS DE FISCALE BEWAARPLICHT VAN 7 JAAR VOOR BETAALGEGEVENS).

 

Delen van persoonsgegevens met derden

D’DEUX DEELT UW PERSOONSGEGEVENS MET ZORGVULDIG GESELECTEERDE DERDEN ALS DIT NOODZAKELIJK IS VOOR HET UITVOEREN VAN DE OVEREENKOMST EN/OF OM TE VOLDOEN AAN EEN EVENTUELE WETTELIJKE VERPLICHTING. MET BEDRIJVEN DIE NAMENS ONS UW GEGEVENS VERWERKEN, SLUITEN WIJ EEN VERWERKERSOVEREENKOMST OM TE ZORGEN VOOR EENDEZELFDE NIVEAU VAN BEVEILIGING EN VERTROUWELIJKHEID VAN UW GEGEVENS. D’DEUX BLIJFT VERANTWOORDELIJK VOOR DEZE VERWERKINGEN.

HIERBIJ GAAT HET OM EXTERNE DIENSTVERLENERS, ZOALS ACCOUNTANTS, FINANCIËLE DIENSTVERLENERS, ONDERSTEUNING VAN WEBSITES, APPLICATIES EN CRM EN INCASSOBUREAUS.

 

Met uw toestemming

DAARNAAST VERSTREKT D’DEUX UW PERSOONSGEGEVENS IN BEPAALDE GEVALLEN AAN ANDERE PARTIJEN. DIT DOEN WIJ ALLEEN NA U TE HEBBEN GEÏNFORMEERD EN MET UW NADRUKKELIJKE TOESTEMMING.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U HEBT HET RECHT OM UW PERSOONSGEGEVENS IN TE ZIEN, TE CORRIGEREN OF TE VERWIJDEREN. DAARNAAST HEBT U HET RECHT OM UW EVENTUELE TOESTEMMING VOOR DE VERWEKRING VAN UW PERSOONSGEGEVENS BIJ D’DEUX IN TE TREKKEN. OOK KUNT U EEN VERZOEK INDIENEN OM EEN GEGEVENSOVERDRAGING OP TE VRAGEN VOOR GEGEVENS DIE WIJ MET UW TOESTEMMING GEBRUIKEN, OF GEMOTIVEERD AANGEVEN DAT U DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR ONS WIL LATEN BEPERKEN.
U KUNT EEN VERZOEK TOT INZAGE, CORRECTIE, VERWIJDERING, GEGEVENSOVERDRAGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OF VERZOEK TOT INTREKKING VAN UW TOESTEMING OF BEZWAAR OP DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS STUREN NAAR INFO@DDEUX.COM

OM ER ZEKER VAN TE ZIJN DAT HET VERZOEK TOT INZAGE DOOR U IS GEDAAN, VRAGEN WIJ U ZICHZELF ADEQUAAT TE IDENTIFICEREN. WE REAGEREN ZO SNEL MOGELIJK, MAAR UITERLIJK BINNEN 4 WEKEN, OP UW VERZOEK.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

NATUURLIJK HELPEN WIJ U GRAAG VERDER ALS U KLACHTEN HEEFT OVER DE VERWEKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS. OP GROND VAN DE PRIVACUWETGEVING HEEFT U OOK HET RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN BIJ DE AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS TEGEN DEZE VERWERKINGEN VAN PERSOONSGEGEVENS. U KUNT HIERVOOR CONTACT OPNEMEN MET DE AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS.

 

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

D’DEUX NEEMT DE BESCHERMING VAN UW GEGEVENS SERIEUS EN NEEMT PASSENDE MAATREGELEN OM MISBRUIK, VERLIES, ONBEVOEGDE TOEGANG, ONGEWENSTE OPENBAARMAKING EN ONGEOORLOOFDE WIJZIGINGEN TEGEN TE GAAN. ALS U DE INDRUK HEEFT DAT UW EGEVENS NIET GOED BEVEILIGD ZIJN OF ER AANWIJZIGEN ZIJN VAN MISBRUIK, NEEM DAN CONTACT MET ONS OP VIA INFO@DDEUX.COM.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

WIJ BEHOUDEN ONS HET RECHT VOOR OM WIJZIGINGEN AAN TE BRENGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING. HET VERDIENT AANBEVELINGEN OM DEZE PRIVACYVERKLARING GEREGELD TE RAADPLEGEN, ZODAT U VAN DEZE WIJZIGINGEN OP DE HOOGTE BENT.